Deelnemingen

Het rekeningsjabloon Deelnemingen laat toe om gedetailleerde informatie op te nemen over deelnemingen die de onderneming heeft in andere ondernemingen (vb. verbonden ondernemingen, ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat etc). De toelichting wordt automatisch gekoppeld aan de rekeningen 280,282, 284.

Om gebruik te maken van de toelichting Vaste Activa dienen we eerst de deelnemingen hier te gaan detailleren aan de hand van het rekeningsjabloon 'Deelnemingen'.

De aansluiting gebeurt aan de hand van de netto boekwaarde van de transactie of de som van de verschillende netto boekwaardes.

De bewegingen die plaatsvinden kunnen gespecificeerd worden met de dropdown lijst. Er kan gekozen worden tussen de volgende opties:

  • Aankoop
  • Verkoop
  • Toevoeging waardevermindering
  • Terugname waardevermindering
  • Kapitaalverhoging
  • Kapitaalvermindering
  • Oprichting

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de netto boekwaarde van de transacties gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Daarnaast is er een tekstvak voorzien en kan er een document worden toegevoegd om extra toelichtingen op te nemen.

Still need help? Contact Us Contact Us