Geplaatst Kapitaal

In het rekeningsjabloon Geplaatst kapitaal kan u de periodieke bewegingen in de kapitaalstructuur toelichten en onderbouwen. 

De oorsprong van het geplaatst kapitaal kan worden gespecificeerd met de volgende opties:

  • Inbreng in geld
  • Inbreng in geld vanaf 1 juli 2013 (voor KMO)
  • Inbreng in natura
  • Incorporatie van reserve
  • Incorporatie van liquidatiereserve
  • Incorporatie van schulden
  • Vastklikregeling reserves art. 537 WIB
  • Geïncorporeerde belastingvrije reserves
  • Andere

De verminderingen worden gekoppeld aan een volgnummer dat gegeven wordt aan een oprichting/verhoging detaillering.

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de bedragen van oprichting, verhogingen en verminderingen gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Daarnaast is er een tekstvak voorzien en kan er een document worden toegevoegd om extra toelichtingen op te nemen.

Still need help? Contact Us Contact Us